Regels

Algemene regels

1.1 Behandel elk (team)lid met respect.
1.2 Het is niet toegestaan om meerdere accounts te registeren. Wanneer dit toch voorkomt zullen alle multi-accounts van de gebruiker verwijderd of verbannen worden. Het hoofdaccount blijft bestaan, met eventuele opgelegde straf. Wanneer u toch meerdere accounts op een IP-adres wilt registreren vanwege huisgenoten kan dit in overleg met één van de beheerders of moderatoren.
1.3 Pleeg geen inbreuk op auteursrechten, merkrechten of patenten.
1.4 Discussies over illegaal verkregen software, hardware, broncodes of andere illegale praktijken zijn niet toegestaan.
1.5 Plaats geen lasterlijke of beledigende dingen over bedrijven of mensen.
1.6 Zie je dingen die de regels schenden? Gebruik dan de rapporteer knop of stuur een privébericht om dit aan het team te melden.
1.7 Bij onenigheid over het beleid of andere zaken ten opzichte van ICTscripters of haar crew, wordt men geacht hierover een crewlid te raadplegen, bijvoorbeeld via een privébericht. Dergelijke zaken bespreken via het forum of andere publieke kanalen is niet toegestaan.
1.8 Aanwijzingen van het team dienen altijd te worden opgevolgd. Als het om publieke aanwijzingen/ opmerkingen gaat, is het verboden deze te verwijderen.
1.9 Het is niet toegestaan zonder toestemming reclame te maken voor (eigen) websites op ICTscripters. Hiervoor kun je een banner kopen op onze homepage.
1.10 ICTscripters behoudt zich het recht om waarschuwingen op te leggen indien u één van de regels in dit reglement overtreed, ook behoudt ICTscripters zich het recht eventueel uw account te verbannen danwel te verwijderen.

Waarschuwingen en sancties

2.1 Een waarschuwing kan worden gegeven door het team wanneer één of meerdere van de regels wordt overtreden, hierover ontvangt u een privébericht.
2.2 Het team behoudt zich te allen tijde het recht een ernstige of vaker voorkomende overtreding te bestraffen met één of meerdere waarschuwing’s punten.
2.3 Het team behoudt zich te allen tijde het recht na één of meerdere waarschuwingen meteen sancties door te voeren indien wij dit nodig achten.
2.4 Het team heeft ten alle tijde het recht om bij een overtreding direct over te gaan op een (permanente) verbanning.

Algemene forum regels

3.1 Plaats een topic in de daarvoor bestemde categorie. Indien dit niet het geval is behoudt het team zich het recht een topic zonder tussenkomst van de starter te sluiten, te verwijderen of te verplaatsen naar de juiste categorie.
3.2 Berichten dienen goed geformuleerd te zijn en geschreven te zijn in correct Nederlands of Engels.
3.3 Het bumpen (Bring Up My Post) van een topic is niet toegestaan binnen 24 uur na de laatste post. Daarna mag u maximaal één keer een topic bumpen, mits u nieuwe relevante informatie aan het topic toevoegt of toestemming hebt van een teamlid.
3.4 Plaats enkel berichten die van toegevoegde waarde zijn.
3.5 Het veelvuldig plaatsen van hetzelfde topic/bericht of gelijkende topics/berichten is niet toegestaan. Gebruik te allen tijde eerst de zoekfunctie om te kijken of uw vraag wellicht al beantwoord is.
3.6 Het werven van nieuwe teamleden voor een website gelijk aan ICTscripters is niet toegestaan. Hieronder verstaan wij websites die al dan niet sterk overeenkomend zijn met ICTscripters. Andere wervingsacties zijn enkel toegestaan in het daarvoor bestemde forum, u dient in dit geval middels een privébericht vooraf toestemming te vragen aan een teamlid.
3.7 Het plaatsen van erotische, racistische en/ of andere niet passende teksten, afbeeldingen, links of provocerende teksten is niet toegestaan.
3.8 Het plaatsen van persoonsgegevens is verboden. Persoonsgegevens bestaan uit, maar zijn niet gelimiteerd tot postadressen, IP-adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.
3.9 Het is niet toegestaan een bericht te legen of zodanig te veranderen dat dit onduidelijkheid schept binnen een topic. Het aanpassen van berichten mag enkel gebruikt worden om fouten te verbeteren of extra informatie toe te voegen.
3.10 Gebruik duidelijke en beschrijvende titels voor uw berichten. Topic titels als "Help" of "Te koop" zullen door het team worden aangepast of uw topic wordt gesloten.
3.11 Het team heeft te allen tijde het recht een topic te sluiten/verwijderen, indien wij denken dat het slechte inhoud voor ICTscripters is.
3.12 Het team behoudt het recht om grote topics (met 20 of meer pagina's) te splitsen of deels te verwijderen.
3.13 Het is niet toegestaan een topic te starten waarin u uzelf voorstelt aan ICTscripters.
3.14 Negatieve reacties zijn toegestaan echter dienen deze wel zodanig onderbouwd te zijn dat het lid in kwestie hier uit kan leren, Negatieve reacties met discriminerende, racistische of seksistische reacties zijn niet toegestaan!

Marktplaats regels

4.1 De informatie gegeven in het openingsbericht is doorslaggevend tijdens de gehele (ver)koop. Topics mogen naderhand dus niet aangepast worden. Indien u toch uw topic wijzigt, behoudt het team zich het recht uw topic te herstellen naar de originele staat. Uitzondering: het is wel toegestaan extra informatie toe te voegen die het topic verduidelijkt.
4.2 Plaats enkel berichten die bijdragen aan de verkoop, zoals bijvoorbeeld biedingen en vragen over het aangeboden materiaal. Publiekelijk uw mening geven over de verkoop is niet toegestaan.
4.3 De koper is verplicht zijn bod na te komen indien dit het hoogst geboden bod is in een veiling.
4.4 De verkoper is verplicht het hoogste bod te accepteren als dit bod boven het startbedrag uitkomt of indien van toepassing het bod boven de reservebedrag uitkomt.
4.5 Fraude, oplichting en andere vormen van het niet nakomen van (ver)koop-afspraken zijn niet toegestaan.
4.6 Verkoop alleen producten die door u zelf ontworpen zijn of waar u daadwerkelijk de rechten op hebt. Illegale verkopen zijn niet toegestaan en worden bovendien bestraft.
4.7 ICTscripters is niet verantwoordelijk voor het aanbod en de afname van haar leden. Bij een geschil tussen koper en een verkoper, kan ICTscripters enkel gevraagd worden te bemiddelen. ICTscripters is niet verplicht bemiddeling aan te bieden.
4.9 Het team heeft ten alle tijde het recht om bij verdenkingen het desbetreffende topic danwel zonder opgaaf van reden (tijdelijk) te sluiten.

ITcoins regels

5.1 ITCoin is een zelfbedachte valuta, welke enkel geldt binnen ICTScripters.
5.2 De waarde van één(1) ITcoin is gelijk aan één(1) Eurocent.
5.3 ITCoins kunnen gratis worden verkregen door het verrichten van bepaalde handelingen waar ICTScripters ITCoins tegenover stelt.
Anderzijds kunnen ITCoins verworven worden door handel met leden of door dit aan te schaffen via ICTScripters tegen betaling.
5.4 Het verkrijgen van ITcoins is geheel vrijblijvend.
5.5 Het is verboden ITcoins voor echt geld te verkopen aan derden.
5.6 Vorderingen op ITCoins zijn onoverdraagbaar.
5.7 ITcoins kunnen worden uitbetaald vanaf 500 ITcoins (€5).
5.8 ICTscripters heeft het recht om de uitbetaling te weigeren indien de ITcoins onrechtmatig verkregen zijn of wanneer hier onduidelijheid over is.
5.9 ICTscripters mag uitbetaling van gratis ITCoins zonder opgaaf van reden weigeren.
5.10 Het spenderen van ITCoins is onomkeerbaar, mits deze zijn gebruikt voor ICTScripters of wanneer deze zijn uitbetaald.
5.11 Het ICTscripters team garandeert niet dat er geen fouten in het systeem zitten.
5.12 Bij misbruik kunnen er waarschuwingen of sancties worden opgelegd conform de regels.
5.13 Juridische onenigheden tussen ICTScripters en een lid dienen te geschieden te rechtbank Antwerpen, Bolivarplaats 20. Bij juridische onenigheden tussen leden kan ICTScripters bij een voorhands wederzijds goedvinden een juridische bindend oordeel geven binnen de kaders van de wet. In gevallen zonder wederzijdsgoedvinden kan ICTScripters overgaan tot het bevriezen van ITCoins van één of meer leden ten behoeve van de eisende partij, mits deze juridische stappen onderneemt.
5.14 ICTscripters behoudt het eigendom op ITcoins tot uitbetaling, een lid is slechts houder.
5.15 Op dit document is Belgisch recht van toepassing.

Check regels

6.1 Er mag per creatie één topic geplaatst worden.
6.2 U mag alleen eigen creaties laten beoordelen of creaties die gemaakt zijn in opdracht van uzelf.

Blog regels

7.1 Blogs dienen voor 75% uit eigen geschreven woorden te bestaan. Indien dit niet het geval is, kan ervoor gekozen worden deze te verwijderen.
7.2 Blogs dienen op een duidelijke manier geschreven te zijn.
7.3 Blogs dienen uniek te zijn voor ICTscripters.
7.4 Het is niet toegestaan reclame in blogs te plaatsen. Hiervoor kun je een banner kopen op de homepage.
7.5 Citaten zijn toegestaan zolang er een bronvermelding bij staat.

Gebruikersprofielen

8.1 Een onderschrift mag maximaal twee links bevatten naar websites. Deze mogen niet linken naar concurrerende websites. Hieronder verstaan wij websites die identiek al dan niet sterk overeenkomend zijn met ICTscripters.
8.2 Een onderschrift mag maximaal 4 regels lang zijn en mag een afbeelding bevatten, zolang uw onderschrift het de maximale afmeting van 320x150 niet overschrijdt.
8.3 Alle accountgegevens (avatar, ondertiteling, beschrijving, e.t.c.) mogen geen inhoud bevatten die in in strijd zijn met 3.7.

Richtlijnen ten behoeve van het keuren van nieuws en downloads

9.1 Nieuwsberichten dienen volledig uit eigen geschreven woorden te bestaan, indien dit niet het geval is kan het nieuwsbericht helaas niet worden goedgekeurd.
9.2 Nieuwsberichten dienen ICT, internet, software of hardware gerelateerd zijn.
9.3 Het is niet toegestaan om downloads toe te voegen waar een copyright/merkenrecht op rust, hieronder verstaan wij onder andere downloads die illegaal verkregen werden of waarvoor een gebruikers licentie nodig is.
9.4 Downloads dienen aangeboden te worden zonder dat er eerst verplicht reclame moet worden bekeken.

Disclaimer

10.1 Al het materiaal dat wordt toegevoegd aan ICTscripters kan en mag worden verwijderd/aangepast door het team. Elke vorm van reproductie van onze website of de inhoud daarvan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar(s). Met het plaatsen van informatie op ICTscripters (in welke vorm dan ook) verleent u ICTscripters automatisch toestemming om deze informatie te (her)gebruiken voor onbepaalde tijd binnen de website van ICTscripters en directe voortvloeisels daarvan. Het team behoudt zich het recht een gebruiker de toegang tot onze servers, zowel van ICTscripters als van DiMoWeb, te ontzeggen indien deze gebruiker zich niet aan de op deze pagina gestelde regels houdt of op een andere wijze hinderlijk (bezig) is voor de normale gang van zaken op ICTscripters . ICTscripters is niet aansprakelijk voor geleden schade. ICTscripters is enkel een ontmoetingsplaats voor geïnteresseerden. Bezoekers dienen zelf met het gezonde verstand te handelen en zijn zelf verantwoordelijk voor hun acties. De inhoud van deze pagina kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Laatste wijziging

De laatste wijziging werd gedaan op 16 december 2015 door T.Nijborg.